રસ્તો કરી આપે – નીરવ વ્યાસ

દરિયો, પહાડો ભલભલા રસ્તો કરી આપે,

મારી પુકારોને હવા રસ્તો કરી આપે.

 .

ઘરમાં કરીને કેદ નીકળ્યા છો તો જાણી લો;

અમને તે ઘરના આયના રસ્તો કરી આપે.

 .

અટકી પડી છે સાવ અધવચ્ચે ગઝલ મારી;

શબ્દોને કહો, આવી જરા રસ્તો કરી આપે.

 .

ઠોકર પછી પણ માર્ગના સૌંદર્યને નીરખે;

એવા જ પગલાને ખુદા રસ્તો કરી આપે.

 .

તું તો ગણતરીમાં શિખર પર જઈ ચઢે ‘નીરવ’;

ક્યાંથી તને મિત્રો બધા રસ્તો કરી આપે ?

 .

( નીરવ વ્યાસ )

Share this

2 replies on “રસ્તો કરી આપે – નીરવ વ્યાસ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.