સરી જાય રેતી – પ્રફુલ્લ નાણાવટી

.

અમારી કથા તો નદી જેમ વહેતી,

સતત બે કિનારાની વચ્ચે જ રહેતી.

 .

સમય જો કે સંકેત આપી ગયો’તો

નથી તોયે રાખી અમે સાવચેતી.

.

ઘડી બે ઘડીની આ તો રમત છે,

પછી હાથમાંથી સરી જાય રેતી.

 .

અમારી કરણી ને કથની છે એક જ,

જમાનો શું કરશે અમારી ફજેતી ?

 .

પ્રથમ રાજ રસ્તા યે ઝૂકતા સલામે,

હવે તો ગલી પણ નથી નોંધ લેતી.

 .

( પ્રફુલ્લ નાણાવટી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.