લઘુકાવ્યો – અબ્દુલ ગફાર કાઝી

(૧)

વર્ષોથી ખોવાઈ ગયેલી

રાત્રિને શોધવા

નિષ્ફળ નીવડેલ છે

સૂરજનું પોલીસ તંત્ર

 .

(૨)

બરફ જેવી કૃષ્ણ નગરીમાં

હવે મારે

ક્યાંથી શોધવો

સૂરજ જેવો સુદામો

 .

(૩)

મેડકના પ્રેમપત્રો

મેં સાચવી રાખ્યા છે

વરસાદના પટારે….

 .

(૪)

સમય, સોઈ દોરથી

સીવી રહ્યો છે મને-

ને

મારી જિન્દગીના

ફાટી ગયેલાં વસ્ત્રને

 .

(૫)

દર્દની ભાષા ઉકેલવા માટે

મારે પહેરવા પડે છે

આંસુના ચશ્માં

 .

(૬)

સ્મિતના દ્વારે

ધીમે ધીમે

પડે છે

આંસુના ટકોરા

 .

( અબ્દુલ ગફાર કાઝી )

Share this

2 replies on “લઘુકાવ્યો – અબ્દુલ ગફાર કાઝી”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.