છેતરી જાશે – શોભિત દેસાઈ

ચમન ! તુજને સુમન મારી જ માફક છેતરી જાશે,

પ્રથમ એ પ્યાર કરશે ને પછી જખમો ધરી જાશે.

( કૈલાસ પંડિત )

 .

જીવન ઉપર ન કરતો કોઈ દી હક, છેતરી જાશે;

તને એ મોત થઈ મારી જ માફક છેતરી જાશે.

 .

ખરીદી નહીં શકે તું યોગ્ય વસ્તુ વ્યાજબી ભાવે,

બજારોમાં તને મૂલ્યોની રકઝક છેતરી જાશે.

.

નથી યાહોમ કરવાની હવે વૃત્તિ કોઈમાં પણ,

ધરીને વેશ મર્દાના નપુંસક છેતરી જાશે.

 .

ભલે હો જીવદયાનો દાવો, મુદ્દો મુખ્ય છે વેપાર;

બધા છે ખાનગીમાં ખૂબ હિંસક છેતરી જાશે.

 .

નહીં એના વિના જીવી શકાશે એક પળ કૈલાસ

જરા સાંભળજે, છે દિલનો યાચક છેતરી જાશે.

.

( શોભિત દેસાઈ )

Share this

4 replies on “છેતરી જાશે – શોભિત દેસાઈ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.