એ તરફ – શૈલેશ ટેવાણી

ઝંઝા અને તોફાન છે કહે છે એ તરફ,

કોઈ કશીક રાહમાં જીવે છે એ તરફ.

 .

મુશ્કેલ છે શોધી અને તેના તરફ જવું,

કોઈ છતાં કહે છે એ રહે છે એ તરફ.

 .

આ તરફ દરિયો અને છે એ તરફ તો લૂ,

સઢ વિનાની નાવ શું ધસે છે એ તરફ ?

 .

ઝાંખો છે ચંદ્રમાં અને સૂરજ હતો ઉદાસ,

મોસમ ઉદાસ આટલી રહે છે એ તરફ ?

 .

ખાલી દીવાલ, રાત ને સૂમસામ વાદળી,

ગમગીન આવી રાત શું ઢળે છે એ તરફ ?

 .

( શૈલેશ ટેવાણી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.