જનરેશન ગેપ..!! – એષા દાદાવાળા

સાત વર્ષની દીકરીને સપનાંમાં પરીઓ આવે છે

સત્તાવન વર્ષની મારી મમ્મીને પણ હવે સપનાંમાં પરીઓ આવે છે

એક બાળપણ તરફ જઈ રહી છે

અને બીજી કિશોરાવસ્થા તરફ

 .

મારી દીકરી મારી સાથે પરીની વાતો શેર કરતી નથી

કારણ એ જાણે છે કે મને પરીઓની દુનિયામાં વિશ્વાસ નથી રહ્યો

પણ એ એની દાદી સાથે પરીઓની વાતો શેર કરી શકે છે

કારણ એ જાણે છે કે એની દાદીને પરીઓમાં ફરી વિશ્વાસ બેસી રહ્યો છે

 .

પણ પછીની આખી સ્ક્રિપ્ટ મને ખબર છે,

દીકરીની પરીઓ એની સાથે મોટી થતી જશે

અને એક દિવસ એની આંખોમાંથી ગાયબ થઈ જશે…

અને પરીઓ પર ફરી પાછો વિશ્વાસ મૂકનારી એની દાદી

એક દિવસ પોતે જ પરી થઈ જશે

પરીઓ ન ગમવા પાછળ આનાં સિવાય બીજા ઘણાં કારણો છે

પણ દીકરીને શું સમજાવું ?

 .

એટલે દીકરી અને દાદી

બેઉ જણ પરીઓની વાતે વળગ્યા હોય ત્યારે હું

વચ્ચે પડતી જ નથી

બીજા કામમાં પરોવાયેલું મન રાત પડ્યે

આંખો સુધી પરીઓની ખેંચી લાવે છે

અને હું

અડધી કામ્પોઝ લઈને ઊંઘી જાઉં છું..!!

 .

( એષા દાદાવાળા )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.