હું મને – મનીષ પરમાર

હું મને ઘરમાં ગયો છું શોધવા,

છેક અક્ષરમાં ગયો છું શોધવા.

.

દોસ્ત પરપોટા પડેલા જોઈને,

પાણી પથ્થરમાં ગયો છું શોધવા.

.

એ નદી પાછી વળીને ક્યાં ગઈ ?

પગલું સાગરમાં ગયો છું શોધવા.

.

કેટલા મારગ વળે એની તરફ,

વાટ ઈશ્વરમાં ગયો છું શોધવા.

.

પંખીની પાસે જ આવીને બેસતું,

આભ પિંજરમાં ગયો છું શોધવા.

.

( મનીષ પરમાર )

Share this

4 replies on “હું મને – મનીષ પરમાર”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.