ભાંગશે ભરમ મારા – સુધીર પટેલ

લૈ જશે એ તરફ કદમ મારાં,

જ્યાં જઈ ભાંગશે ભરમ મારા.

.

દૂઝતા છો રહે જખમ મારા,

એમ ગળશે બધા અહમ મારા !

.

તું ઈશારો તો કર સનમ મારા,

તોડી આવું બધા જ સમ મારા !

.

એક પછી એક છૂટશે કરમ મારાં,

બાદ હો શ્વાસ પણ ખતમ મારા !

.

આખરી હો ભલેને દમ મારા,

ઝૂઝશું પામવા પરમ મારા !

.

એમ વચ્ચેની કાપું છું દૂરી,

લઉં છું પગલાં રૂપે જનમ મારા !

.

એક તું, એક આ ગઝલ ‘સુધીર’,

એ જ છે ફક્ત દો અલમ મારા !

.

( સુધીર પટેલ )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.