આજે એ-કુલદીપ કારિયા

આજે એ હાથ બારણું ખખડાવશે નહીં
પણ અર્થ એનો એ નથી, એ આવશે નહીં

આબોહવા આ દેશની અત્યંત શુષ્ક છે
લીલા સમયને શ્વાસ લેવું ફાવશે નહીં

ઘડિયાળ તૂટે તો સમય તૂટે નહીં, શું કામ ?
એવું તને કદી કોઈ સમજાવશે નહીં

કાપ્યા કરું છું હું અહમ વધેલા નખની જેમ
હદથી વધીશ તો કોઈ બોલાવશે નહીં

પંખો બની વિચાર સૌ માથા ઉપર ભમે
ઊંઘ આવશે નહીં, જો તું સુવડાવશે નહીં

( કુલદીપ કારિયા )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.