શેઢે બેઠો છે કિરતાલ-કિશોર બારોટ

શેઢે બેઠો છે કિરતાલ.

મારી સાથે મહેનત કરતો, જાણે ભાગીદાર.

શેઢે બેઠો છે કિરતાલ.

.

હું ખેતર ખેડું, તે માથે મેઘ થઈને વરસે.

મેં વાવેલા દાણે દાણે હેત હૂંફાળું સ્પર્શે.

ક્યારે ક્યારે લીલાપ થઈ છલકાતો પારાવાર.

શેઢે બેઠો છે કિરતાલ.

.

નીંદામણ હું કરી, ચાડિયો થઈ, રખોપું કરતો.

ડૂંડે સાચાં મોતીનું તે ભરત રૂપાળું ભરતો.

છૂપો રહીને તે ચીવટથી કરતો કારોબાર.
શેઢે બેઠો છે કિરતાલ.

.

મારી મહેનત થઈ ફોતરાં પવન મહીં ફેંકાતી.

અને ખળામાં તેની વ્હાલપ ઢગલો થઈ ઠલવાતી.

ભાગ ન માગે ને યશ આપે આ કેવો વહેવાર ?

શેઢે બેઠો છે કિરતાલ.

.

( કિશોર બારોટ )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.