તારું તે નામ લઈ – સુરેશ દલાલ

તારું તે નામ લઈ હૈયું આ રાતદિન

મીઠેરી વાંસળીને વાય

મનને એકાન્ત જરી બોલું હું નામ

ત્યાં નીચા આ નેણ ઢળી જાય !

 

દર્પણની પાસ જઈ પાછી હું જાઉં વળી

એવું શું થાય મને આજ

કે હોઠ ઉઘડે ને પાય નહીં ઉપડે ને

મુખડે છવાઈ જાય લાજ ?

છાનેરી વાતને ચોરીછૂપીથી રખે

વાયરોયે સાંભળી જાય

મનને એકાન્ત જરી બોલુ હું નામ

ત્યાં નીચા આ નેણ ઢળી જાય !

 

પાંપણ બિડાય પણ નીંદરનું નામ નહીં !

શમણાંઓ શ્યામલ અંજાય,

ચંચલ સુગંધને કૂણી આ પાંખડીમાં

કેમ કરી ઢાંકી ઢંકાય ?!

પંખાળી ફોરમને ઝાલી ઝલાય નહીં

કોણ જાણે ક્યાંય ભળી જાય

મનને એકાન્ત જરી બોલુ હું નામ

ત્યાં નીચા આ નેણ ઢળી જાય !

 .

( સુરેશ દલાલ )

Share this

4 replies on “તારું તે નામ લઈ – સુરેશ દલાલ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.