ડૂબવામાં પણ મઝા – હરીશ પંડ્યા

ઓ કિનારે બેસનારાં, ડૂબવામાં પણ મઝા છે,

હાથ આવી જાય મોતી, લૂંટવામાં પણ મઝા છે.

 .

રાત આખી તેં પ્રતીક્ષા આમ બેસીને કરી છે,

ને સવારે એ જ બારી, ખૂલવામાં પણ મઝા છે.

 .

હોય માળી બાગમાં એથી કહોને શું થયું રે,

ફૂલ સુંદર એક છાનું ચૂંટવામાં પણ મઝા છે.

 .

જામ લેતાં હાથ ધ્રૂજ્યો ને ઢળી મદિરા જરી તો,

ઘૂંટ કેવળ પી શક્યો બે, ખૂટવામાં પણ મઝા છે.

 .

વાટમાં તોફાન સાગમટે ફળે-ની શક્યતા પણ,

જિંદગી દાવે લગાવી, ઝૂઝવામાં પણ મઝા છે.

 .

( હરીશ પંડ્યા )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.