ઝળહળ થઈએ – તુરાબ ‘હમદમ’

.

ઝાંખુ ઝાંખુ ઝળહળ થઈએ,

સાચી ખોટી અટકળ થઈએ.

.

ચોરી ચૂપકીથી પણ વાંચે,

કોઈ સુગંધી કાગળ થઈએ.

 .

સ્પર્શ કોઈનો દસ્તક દેશે,

દરવાજો યા સાંકળ થઈએ.

 .

મોતી સમજી દોડશે કોઈ,

ફૂલની ઉપર ઝાકળ થઈએ.

 .

છેક સમીપે પહોંચી શકીએ,

એમની આંખનું કાજળ થઈએ.

 .

યાદ કવિતા આવશે કોઈ,

શબ્દોરૂપે અંજળ થઈએ.

 .

અડધા અડધા થાય છે ‘હમદમ’,

બે જ ઘડી જો વિહવળ થઈએ.

 .

( તુરાબ ‘હમદમ’ )

Share this

4 replies on “ઝળહળ થઈએ – તુરાબ ‘હમદમ’”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.