લાંબો આપણો – અનિલ ચાવડા

દોસ્ત, લાંબો આપણો ટકશે ન સધિયારો;

હું છું લીલું ઝાડ, તું છે એક કઠિયારો.

 .

જિંદગી અઘરી રમત છે, આ રમત અંદર;

કોઈ હાથો થાય છે તો કોઈ હથિયારો.

 .

ભાગ માટેની લડતમાં ગૂંચવાયો છે,

આંસુઓનો આપણો આ પ્લોટ સહિયારો.

 .

‘તું નથી’ એ વાત ખુદને ખૂબ સમજાવી,

માનવા તૈયાર ક્યાં છે જીવ દખિયારો.

 .

વણઉકેલ્યો કોઈ શિલાલેખ છું હું તો,

છે મને પઢનાર અહીંયાં કોઈ પઢિયારો ?

 .

( અનિલ ચાવડા )

Share this

2 replies on “લાંબો આપણો – અનિલ ચાવડા”

  1. પ્રિય હીનાબહેન

    આપે મારી કવિતા આપની વેબસાઈટ પર મૂકી આપની વેબસાઇટના મેમ્બર તથા અન્ય અનેક વાચકો સુધી પહોંચાડી આપી તે બદલ આપનો આભારી છું.

  2. પ્રિય હીનાબહેન

    આપે મારી કવિતા આપની વેબસાઈટ પર મૂકી આપની વેબસાઇટના મેમ્બર તથા અન્ય અનેક વાચકો સુધી પહોંચાડી આપી તે બદલ આપનો આભારી છું.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.