ત્યાં ચૂપ થઈ જવાનું-સંજુ વાળા

સેલ્ફીથી ધૂમ મચાવે ત્યાં ચૂપ થઈ જવાનું
પોતાનાં ગીત ગાવે ત્યાં ચૂપ થઈ જવાનું

નાચીને મન મનાવે ત્યાં ચૂપ થઈ જવાનું
નખનેય ના જલાવે ત્યાં ચૂપ થઈ જવાનું

શાસ્ત્રાર્થ કે પ્રમાણો લિજ્જતથી પડતાં મૂકી
પંડિતજી પાન ચાવે ત્યાં ચૂપ થઈ જવાનું

વરસાદ વીજળીનો સંબંધ પૂછીએ તો
તું આંખ ઝિલમિલાવે ત્યાં ચૂપ થઈ જવાનું

એ રોજ-રોજ મળવા આવે અચૂક કિન્તુ
બહાનાં નવાં જ લાવે ત્યાં ચૂપ થઈ જવાનું

ચંદન તળાવ પાળે, રૂમઝૂમતી ચાંદનીમાં
જો યાદ એ ના આવે ત્યાં ચૂપ થઈ જવાનું

ખુશ્બૂની બ્રાન્ડ બે-ત્રણ, રંગોની બે’ક વક્કલ
લઈ જાત ઝગમઘાવે ત્યાં ચૂપ થઈ જવાનું

એકાદ મધનું ટીપું જો મિત્રતા સ્વીકારે-
તો મોતીથી મઢાવે ત્યાં ચૂપ થઈ જવાનું

કલશોર, કેકા, ટહુકા લયમાં લસોટી પીવા
ઉપચાર એ બતાવે ત્યાં ચૂપ થઈ જવાનું

( સંજુ વાળા )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.