ખમ્મા ખમ્મા-સંજુ વાળા

સડેડાટ ને છાનું-માનું : ખમ્મા ખમ્મા
ઘઉં ભેળા કંકર દળવાનું : ખમ્મા ખમ્મા

વહી ગયા તે સહુ દસકાનું : ખમ્મા ખમ્મા
ભોળા ભાઈઓનું ભયખાનું : ખમ્મા ખમ્મા

જેને છબછબિયાં કરવાની ટેવ પડી છે
એનું ઊંડા જળનું બહાનું : ખમ્મા ખમ્મા

લાદેલા અર્થોના ઉત્પાદન કરે જે
ના થઈએ કોઈ કારખાનું : ખમ્મા ખમ્મા

જર્જર થાવું, ફાટી પડવું લખ્યું હોય જ્યાં
છું એવા પુસ્તકનું પાનું : ખમ્મા ખમ્મા

કહો પ્રલય ‘ને ધરતીકંપને રહે પ્રામાણિક
છે મારું ઘર છેવાડાનું : ખમ્મા ખમ્મા

( સંજુ વાળા )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.