જોખ્યું-સંજુ વાળા

સાવ નકામું નમતું જોખ્યું
અમથું કાં અણગમતું જોખ્યું ?

વધ્યું વજન જ્યારે બાળકને
ફુગ્ગા સાથે રમતું જોખ્યું

વાલ-રતીની વડછડ મૂકી
ધારણથી ધમધમતું જોખ્યું

બજાર આખી ફરી-ફરીને
માત્ર આભ આથમતું જોખ્યું

સુખમાં ના સરવાળા માંડ્યા
દુ:ખ કદી ના દમતું જોખ્યું

લેખ-જોખનો છાંડ્યો મારગ
સઘળું એમાં શમતું જોખ્યું

પહેલાં કૃપાદ્રષ્ટિ ઝીલી
પછી વેણ તમતમતું જોખ્યું

તમે ગઝલની તુલના માગી
મેં ઝરણ રૂમઝૂમતું જોખ્યું

( સંજુ વાળા )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.