થઈ ગઈ છે-દિવ્યા સોની “દિવ્યતા”

વાટ જોતી કંઈ કેટલી આંખ થઈ ગઈ છે;
વાહ આપણી પણ હવે શાખ થઈ ગઈ છે !

હતી પાસે તો ફગાવી, જ્યાં લીધી કોઈએ હાથે,
એ કોડીની કિંમત, હવે લાખ થઈ ગઈ છે.

જેવા પડશે તેવા દેવાશે, રહ્યો છે એજ મારગ;
હતી જે દુનિયાદારી બળીને ખાક થઈ ગઈ છે !

હવે તો જાતે જ આવી, એ જિંદગી ઉગારે,
એના વિનાની પૃથ્વી, જાણે રાખ થઈ ગઈ છે !

કાનુડો છે કણકણમાં, ને શોધું હું ચારેધામ;
મા યશોદા જેવી મારી આ કાખ થઈ ગઈ છે ?

ઉડી ઉડી એ પહોંચે બસ તારા હૃદય સમીપે;
તારી જ બંધાણી આ મનની પાંખ થઈ ગઈ છે !

( દિવ્યા સોની “દિવ્યતા” )

Share this

2 replies on “થઈ ગઈ છે-દિવ્યા સોની “દિવ્યતા””

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.